Home

Livestock and Predation Management


by Niel ViljoenNewsflash Click the ProAgri logo to read my latest article:


Die menslike inmenging met die natuur soos konstruksie, mynbou, landbouontwikkeling, wild en veeboerdery wat in 'n bestaande natuurlike ekosisteem met unieke biodiversiteit ingewerk word, sal beslis teenstrydige beperkings oplewer.

Ons, die mensdom, aanvaar die verantwoordelikheid en ons toets ons vermoë uit om ons bestuurstrategieë vir die menslike inmenging vir altyd te verbeter en te bevorder om die besluit om die biodiversiteitsinterferensie toe te laat of te verwerp, of te verseker.

Vee- en wildboere is heeltemal afhanklik van die natuur. Die bestuur van die getalle en gesondheid van hul vee (en inmenging) sal lei tot biodiversiteit wat hierdie inmenging aanvaar en ondersteun. Die sleutel faktore is die beheer van getalle, winsgewendheid, volhoubaarheid en doeltreffendheid van die oorlewingsverhouding. Die feit is dat vir elke ooi/koei minstens een nageslag gebore moet word. Hierdie verskynsel skep 'n verwagting en hierdie verwagting is die grootste bedreiging vir biodiversiteit.

Roofdiere en veeboere het 'n ou ou konflik wat albei kante bedreig, selfs in die 21ste eeu.

Ek verwelkom jou om te geniet, verken en saam met my op hierdie opwindende en epiese reis van navorsing, opleiding, advisering en oplossing van hierdie konflik.
The human interference with nature such as construction, mining, agricultural development, game and livestock farming introduced into any existing natural ecosystem with unique biodiversity surely will raise conflicting constraints.

We, the human race, accept the responsibility and we challenge our ability to forever adapt and improve our management strategies of the man made interference to secure the decision of allowing or rejecting the biodiversity interference.

Livestock and game farmers are totally dependent on nature. Managing the numbers and health of their livestock (and interference) will lead to biodiversity accepting and supporting this interference. The key factors being the controlling of numbers, profitability, sustainability and efficiency of the survival ratio. The fact is that for each female at least one offspring must be born. This phenomenon is creating an expectation and this expectation is the biggest threat to biodiversity.

Predators and livestock farmers have an ancient old conflict that is still threatening for both sides, even in the 21st century.

I wish to welcome you to enjoy, explore and join me on this exiting and epic journey of research, training, advising and resolving this conflict.